Změna pojišťovny a výpověď

Zrušení povinného ručení

Změnou pojišťovny je možné ušetřit na povinném ručení velké finanční prostředky. Ukončit povinné ručení lze hned z několika důvodů a to, když se jedná o prodej nebo likvidaci vozidla nebo nespokojenost s cenou povinného ručení či službami vašeho pojistitele.

Postup zrušení povinného ručení

 1. Vyplňte ve formuláři potřebné údaje pro výpověď pojistné smlouvy.
 2. Výpověď vytiskněte, vyplňte a podepište.
 3. Výpověď doneste na pojišťovnu nebo odešlete doporučenou poštou.

Co musí obsahovat výpověď povinného ručení

 • Jméno a příjmení
 • Rodné číslo pojistníka
 • Adresa
 • IČO ( pokud je pojistka na firmu)
 • Číslo pojistky
 • Důvod výpovědi
 • Kopii velkého technického průkazu s vyznačenou změnou (platí pro prodej nebo odhlášení vozidla)
 • Datum a podpis
 • Možnost uvést email a telefon

Možnosti způsobu odstoupení od smlouvy o povinném ručení

Doklad o bezeškodném průběhu pojištění vozidla

Zároveň s výpovědí smlouvy o povinném ručení si u vašeho současného pojistitele požádejte o doklad o bezeškodném průběhu pojištění za minulý/minulé měsíce, které vám umožní čerpat bonus u nové pojišťovny. Toto potvrzení budete potřebovat při uzavírání nové smlouvy.  

I když byla z pojistné smlouvy již čerpána určitá částka, neznamená to, že přijdete o bonus. Pokud jde o menší škody, pojišťovna bonus uzná (např. uhrazené přední sklo nemusí mít vliv na výši bonusu). Bourali-li jste během uplynulého pojistného období - o toto potvrzení nežádejte.

Uzavření nového pojištění

Do 14 dnů po zániku předešlé smlouvy o povinném ručení je nutno uzavřít smlouvu novou.  

Za předpokladu, že tuto podmínku majitel vozidla nesplní, je povinen ze zákona odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o technickém průkazu. Nesplní-li tyto požadavky, může mu být uložena pokuta.

K uzavření nové smlouvy o povinném ručení je třeba doložit potvrzení o bezeškodném průběhu minulého pojištění. Za předpokladu, že toto potvrzení v době uzavírání nového pojištění nemáte, bude stačit vaše čestné prohlášení s tím, že po obdržení dokladu jej dodatečně doložíte. Potvrzení o bezeškodném průběhu minulého pojištění od pojišťovny získáte až v okamžiku, kdy od vás pojišťovna obdrží doklad o pojištění vozidla a zelenou kartu.

 1. Zánik pojištění vozidla výpovědi pojistné smlouvy

  Rozhodnete-li se ukončit pojistnou smlouvu výpovědí, učiňte to nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období, tj. 6 týdnů před tzv. výročním dnem (den počátku pojistné smlouvy), a to ideálně písemnou formou.  

  Vzor výpovědi pojistné smlouvy najdete v sekci ke stažení na našem portálu www.povinne-ručeni.tv

 2. Zánik pojištění vozidla výpovědi do 2 měsíců od počátku pojistné smlouvy

  Další možností je podání písemné výpovědi v době do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Od doručení výpovědi pojišťovně začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, po uplynutí této lhůty pojištění zaniká.

 3. Zánik pojištění vozidla změnou majitele vozidla, aneb změna vlastníka vozidla

  Pojištění vozidla končí dnem, kdy je pojistiteli nahlášena změna ve vlastnictví pojištěného vozidla. Nevypotřebovanou část zaplaceného pojištění vám pojišťovna musí vrátit zpět.  

  Změnu vlastníka vozidla musí vždy nahlásit  původní vlastník, pojistník či dědic vozidla a bez zbytečného odkladu. Do své pojišťovny zašlete písemnou formu výpovědi včetně kopie kupní smlouvy nebo kopie velkého technického průkazu s vyznačenou změnou vlastníka.

 4. Zánik pojištění vozidla z důvodu neplacení pojistného

  Jestliže pojistné neplatíte nebo na tuto povinnost zapomenete, může to vést v určitých případech až k zániku pojištění. Zákonem je dáno, že pojištění zaniká dnem následujícím, po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníku. Tato lhůta přitom nesmí být kratší než 30dnů.  

  Upomínka, zaslaná pojistitelem, musí obsahovat upozornění na termín zániku pojištění. V jiných než těchto případech ke skončení pojištění nedochází. Za předpokladu neplacení pojistného bude pojistitel vymáhat v rámci soudního řízení dlužné pojistné na současném pojištěnci.

 5. Zánik pojištění vozidla podáním výpovědi do 3 měsíců od doby doručení oznámení o vzniku pojistné události

  Tohoto důvodu mohou využít obě strany, vy (pojistník) i pojišťovna, která se takto za určitých okolností může zbavovat největších neplatičů. Výpovědní lhůta je zde stanovena na 30dnů.

 6. Zánik pojištění vozidla oboustrannou dohodou

  Další možností je ukončení pojištění dohodou uzavřenou mezi oběma stranami, tj. pojistníkem a pojistitelem. Doporučení: Na tento způsob výpovědi pojistné smlouvy není dobré vždy spoléhat. Jde spíše o výjimečné případy.

 7. Zánik pojištění z důvodu fyzické neexistence vozidla

  Pojištění v tomto případě zaniká dnem, kdy vozidlo přestalo fyzicky existovat a je odhlášeno z registru. Toto je nutné doložit pojišťovně formou písemné žádosti o zrušení pojištění. Dále je potřeba doložit kopii dokladu o likvidaci vozidla (nejčastěji vrakoviště).

 8. Pojištění zaniká také datem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel, kterou spravují příslušné obecné úřady

  Tuto skutečnost je nutné doložit pojišťovně formou písemné žádosti o zrušení pojištění. Dále je potřeba doložit kopii dokladu o vyřazení vozidla. V případě odcizení vozidla, nelze-li dobu odcizení přesně určit, se považuje vozidlo za odcizené, jakmile policie přijme oznámení o odcizení vozidla. Je-li vozidlo neoprávněně používáno jinou osobou, pojišťovna nadále poskytuje pojistné plnění.

 9. Zánik pojištění z důvodu převodu pojistného kmene nebo jeho části na jiného pojistitele a zánik pojištění z důvodu zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistitele

  Pojištění je v tomto případě ukončeno na písemnou výpověď pojistníka, a to do 1 měsíce ode dne doručení sdělení o převodu pojistného kmene. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí pojištění zaniká.

 10. Zánik pojištění z důvodu změny výše pojistného

  Vypovědět smlouvu o povinném ručení je také možné v případě, kdy pojistitel či pojišťovna změní výši pojistného a pojistník s touto změnou nesouhlasí. Pokud nastane tento případ, pojistník výpověď pošle písemně, a to do doby 30-ti dnů od doručení informace o změně pojistného.

POJIŠTĚNÍ

Chování účastníků dopravní nehody

 Naprostá většina řidičů, téměř 82 %, v průzkumu uvádí...

POJIŠTĚNÍ

S cizím autem do ciziny, aneb co si v takovém případě ohlídat

Chystáte se na dovolenou firemním vozem, autem z autopůjčovny nebo výkonným bourákem vašeho švagra? S tímto způsobem dopravy se pojí určité administrativní povinnosti. Co zařídit, když se chystáte s cizím autem na dovolenou?

POJIŠTĚNÍ

Jaké zabezpečení proti krádeži auta se vyplatí?

Kromě vynikajícího piva a známého českého skla je naše vlast bohužel známá i vysokým počtem krádeží. V celosvětovém měřítku jsme v první třicítce v počtu ukradených aut. Posvítili jsme si na to, jak by mělo vypadat efektivní zabezpečení proti krádeži auta.

Napište nám